SCOALA COSTESTI

joi, 7 mai 2009

Tezele cu subiect unic la limba si literatura romana clasa a VIII-a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Disciplina limba şi literatura română Varianta 9
1
Teza cu subiect unic pe semestrul al II-lea
Disciplina limba şi literatura română
Clasa a VIII-a Varianta 9
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat:
- Rezultatul concursului! strigă solemn prezidentul* comisiei. S-au prezintat doi concurenţi: d.
Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu. A reuşit domnul...
- Domnul?... întrebară într-un glas cei doi concurenţi.
- Domnul Ghiţă Niţescu.
- Daţi-mi voie, domnule director, zise Niţă atins, pe când Ghiţă nu ştia ce să crează; trebuie să
fie o greşeală! Poate că n-aţi văzut bine probele!
- Cum? întrebă aspru directorul, prezidentul comisiei.
- Slavă Domnului! adăugă Niţă... ne cunoaştem ce putem... Trebuie să fie, nu Niţă Ghiţescu, ci
Ghiţă Niţescu.
- Domnule! Nu-ţi permit să fii rău-crescut!... mă-nţelegi? Am zis bine: a reuşit d. Niţă Ghiţescu!
Dar, d. Ghiţă Niţescu nu s-a lăsat biruit de asprimea d-lui prezident al comisiei; foarte obraznic,
a strigat şi mai tare:
- Nu se poate, domnule director! v-aţi înşelat! uitaţi-vă la probe!
Tonul cu care a zis „uitaţi-vă la probe!” a făcut un efect straniu asupra superiorului: i-a impus,
parcă; acest domn a răspuns:
- În fine, errare humanum est*. Să vedem...
Şi zicând acestea, a scos din buzunar un plic, pe care camaradul lui Niţă-l cunoştea bine, şi a
tras din el o scrisorică; s-a uitat pe ea cu băgare de seamă şi, cu tonul mult mai blând, zâmbind:
- Ştii că ai dreptate dumneata?... Aşa e!... Vezi?... confundasem... În adevăr, a reuşit d. Ghiţă
Niţescu.
- Aşa da! a răspuns plin de satisfacţie d. Niţă Ghiţescu.
Şi d. director, grav, se retrase-nchizând uşa.
(I.L.Caragiale, Triumful talentului)
* errare humanum est (lat.) – a greşi este omeneşte
Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A.
1. Transcrie, din textul marcat cu chenar, un nume predicativ, un complement indirect
şi un complement circumstanţial de mod. 6 puncte
2. Precizează felul propoziţiilor subordonate, subliniate în textul dat. 6 puncte
3. Transformă atributul subliniat din enunţul a făcut un efect straniu
în propoziţie subordonată atributivă, precizând două
dintre modificările care au loc prin expansiune. 6 puncte
4. Contrage subordonata circumstanţială de timp pe când Ghiţă nu ştia,
precizând două dintre modificările apărute prin acestă transformare. 6 puncte
5. Motivează folosirea cratimei în structura …se retrase-nchizând uşa. 6 puncte
B.
6. Formulează ideea principală din fragmentul marcat cu chenar. 6 puncte
7. Precizează o modalitate indirectă/ un procedeu indirect de caracterizare
a unui personaj din textul dat. 6 puncte
8. Explică semnificaţia din context a exclamaţiei Poate că n-aţi văzut bine probele! 6 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Disciplina limba şi literatura română Varianta 9
2
C.
Scrie un text de 15 – 20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre
mesajul fragmentului citat din opera literară Triumful talentului, de I.L.Caragiale (formularea clară/
logică a opiniei, motivarea acesteia, prin referirea la textul dat). 12 puncte
Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea acordării
punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.
Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Scrie o compunere în care să caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat/ din
fragmentele studiate de tine la şcoală. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- precizarea, însoţită de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare a personajului din
romanul ales;
- numirea a patru trăsături (fizice şi/ sau morale) ale personajului pentru care ai optat;
- ilustrarea trăsăturilor, prin referire la două scene/ la două situaţii semnificative sau prin citate
comentate ;
- prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte
pentru conţinut (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 14 puncte pentru redactare
(unitatea compoziţiei şi coerenţa textului - 3 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul
adecvate conţinutului - 3 p.; ortografia - 3 p.; punctuaţia - 3 p.; aşezarea corectă a textului în
pagină, lizibilitatea - 2 p.).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă cel puţin
20 de rânduri scrise.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu